VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VERZENDCONDITIES

Verzendwijze Max. Gewicht/Afmeting Transportkosten
1. Standaard verzending Nederland 30 Kg € 16,00
2. Standaard verzending Nederland vóór 17:00 30 Kg € 20,40
3. Standaard verzending Nederland vóór 12:00 30 Kg € 40,50
4. Standaard verzending Nederland vóór 09:00 30 Kg € 68,00
5. Verzending lang/zwaar Nederland 35 Kg / 350 cm € 180,65
6. Standaard verzending België 30 Kg € 26,50
7. Standaard verzending Duitsland 30 Kg € 29,95
8. Verzendkosten Pallet ‘Mini’ 150 Kg / 80 x 60 x 150 cm € 76,45
9. Verzendkosten Pallet ‘Euro’ 500 Kg / 80 x 120 x 150 cm € 108,89
10. Pick-up and Return Nederland 30 Kg € 37,50
11. Afhaalkosten pakket Nederland 30 Kg € 22,00
12. Afhaalkosten Pallet ‘Mini’ 150 Kg / 80 x 60 x 150 cm € 85,25
13. Afhaalkosten Pallet ‘Euro’ 500 Kg / 80 x 120 x 150 cm € 118,89
De vermeldde bedragen zijn Excl BTW. Wij berekenen verzendkosten bij niet Franco leveringen. Al onze transporten worden verzekerd verzonden door erkende en goed aangeschreven en zorgvuldig geselecteerde transporteurs. Overige verzendmogelijkheden in overleg en op aanvraag.

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Alle transacties geschieden in overeenstemming met onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, Van de verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkende overeenkomsten verbinden ons slechts voor zover deze door ons schriftelijk zijn gesloten en gelden slechts voor de betrekking hebbende transactie.
 2. Alle door onze vertegenwoordigers gesloten overeenkomsten, door hen gemaakte afspraken, gedane toezeggingen of afgelegde verklaringen, mondeling of schriftelijk, verbinden ons slechts voor zover door ons schriftelijk bevestigd.
 3. Onze offertes en prijzen, ook welke in onze catalogi en prijscouranten staan vermeld, zijn onzerzijds steeds vrijblijvend. Indien voornamelijk na het sluiten van de koopovereenkomst wijzigingen optreden in kostprijs, door loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen of anderzijds, zijn wij gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen onder vermelding van de oorzaak.
 4. Alle prijzen zijn berekend inclusief emballage en exclusief BTW en gesteld in Nederlandse courant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor facturen boven € 1.000,- nemen wij de vrachtkosten voor onze rekening. Voor orders beneden de € 1.000,- behouden wij het recht toe kosten te berekenen voor vracht- en behandeling.
 5. Door ons geleverde producten, welke niet voldoen aan de eisen en/of toleranties, hieraan door tekening of norm gesteld, worden, indien de koper aan kan tonen, dat deze product(en) door hem dientengevolge niet te gebruiken zijn, door ons teruggenomen, geremplaceerd of gecrediteerd.
 6. Het risico van het gekochte is vanaf het ogenblik dat de goederen ons bedrijf verlaten voor rekening van de koper.
 7. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard ook, daaronder te begrijpen werkstaking en niet voldoening aan hun verplichtingen van onze leveranciers. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid tot vergoeding van enigerlei schade ontstaan door te late levering. Te late levering kan slechts in onderling overleg het annuleren van een order tot gevolg hebben.
 8. Wij aanvaarden geen enkele contractuele aansprakelijkheid voor schaden in welke vorm ook, ontstaan door tekortkomingen of afwijkingen in materiaal of uitvoering, tenzij gesproken kan worden van opzet of grove schuld van onszelf. Wij zijn echter bereid eventuele vorderingsrechten tegenover onze leveranciers aan de koper over te dragen.
 9. Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen 2 dagen na ontvangst der goederen, bij gebreken waarvan het recht daartoe is vervallen.
 10. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen netto, mits bij uitzondering expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 11. Bij overschrijding van de betalingstermijn behouden wij ons het recht voor over het te laat betaalde bedrag een rente in rekening te brengen van 2 % per kalendermaand of gedeelte daarvan. Alle gerechtelijke en/of buitenrechtelijke kosten, welke op de incassering van onze vordering vallen en te stellen zijn op minimaal 20 % van onze vordering, zijn voor rekening van de koper.
 12. Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendom der geleverde goederen voor tot de volledige betaling heeft plaats gevonden. De koper is verplicht de niet betaalde goederen op eerste aanmaning aan ons terug te geven en machtigt ons of degene, die wij daartoe aanstellen, reeds nu als dan de ruimte, waar de goederen opgeslagen liggen, te betreden en de goederen weg te halen, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 13. Geschillen uit de koopovereenkomst voortvloeiende of daarmede verband houdende, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
 14. Tenzij uitdrukkelijk door cliënt aan ons per afzonderlijk schrijven kenbaar gemaakt, wordt geacht, dat kopers geheel akkoord gaan met onze verkoopvoorwaarden, met terzijdestelling van eventuele eigen inkoopvoorwaarden.
 15. Voor eventuele vergissingen of onjuiste gegevens in onze catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld, noch verplicht worden te leveren tegen een eventueel onjuist afgedrukte prijs.
 16. Bovengenoemde 15 artikelen zijn van toepassing, tenzij een afwijkende schriftelijke overeenkomst tussen ons en afnemer werd gemaakt.

Informatie rondom naleving van de AVG / GDPR en privacy wetgeving treft u in onze Privacy Statement

MG Service

Openingstijden

Dag Open
Ma – Vrij 08u00 – 17u30
Za 08u30 – 12u30
Zo Gesloten